Zakres działalności Rzecznika

Sprawy, którymi zajmuje się Rzecznik Konsumentów:

Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Szczecina. Osoby mieszkające poza Szczecinem powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.
Dane rzeczników na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/

Miejski Rzecznik Konsumentów  działa wyłącznie w sprawach konsumenckich.

Konsumentem, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą, zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela mieszkańcom Szczecina bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną konsumentów, w szczególności:

 • udziela porad prawnych;
 • występuje do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów;
 • pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne;
 • prowadzi edukację konsumencką
 • współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;
 • ·wykonuje inne zadania określone w przepisach.

Interwencje Rzecznika w konkretnej sprawie podejmowane są wyłącznie po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania narzuconego mu przez ustawę lub umowę.

Rzecznik nie może rozstrzygać sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, nakładać kar pieniężnych, wydawać nakazów lub zakazów wobec przedsiębiorców. Rzecznik występuje do przedsiębiorców w sprawach, w których dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu.

Sprawy, którymi nie zajmuje się Rzecznik Konsumentów:

Rzecznik nie pomoże w sprawach:

 • roszczeń przedsiębiorców– przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do radcy prawnego lub adwokata. Lista radców prawnych dostępna jest na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie: http://oirp.szczecin.pl/lista-radcow/. Natomiast listę adwokatów można znaleźć na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie: http://izba-adwokacka.szczecin.pl/adwokaci/lista-adwokatow/.
 • ochrony danych osobowych– zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji: www.uodo.gov.pl)
 • ochrony dóbr osobistych– osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (więcej informacji: www.rpo.gov.pl)
 • ochrony praw pacjentów – w sprawach o naruszenie praw pacjenta można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta (więcej informacji:  www.bpp.gov.pl)
 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych– członkowie spółdzielni powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu drogi wewnątrzspółdzielczej – przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej (ul. Żubrów 3, Szczecin, nr tel. 91 422 57 40, więcej informacji: www.krs.org.pl)
 • prawa pracy. W tego typu sprawach można zgłaszać się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie (więcej informacji: www.szczecin.oip.pl)
 • sporów z organami administracji publicznej– osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata
 • ·         działalności samorządowych zakładów budżetowych, jednostek budżetowych oraz spółek, w których Gmina Miasto Szczecin posiada udziały lub akcje– w sprawach związanych z działalnością tych jednostek, należy zgłaszać się do Referatu Skarg i Wniosków Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta (więcej informacji: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11025.asp)