Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Prezydent Miasta Szczecin, mający siedzibę w Szczecinie (70- 456) przy pl. Armii Krajowej 1 – w zakresie zapewnienia obsługi administracyjno- biurowej, technicznej oraz infrastruktury informatycznej Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów w Szczecinie,

2.Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie, mający siedzibę w Szczecinie (70- 456) przy pl. Armii Krajowej 1 – w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem – Prezydentem Miasta Szczecin można się skontaktować poprzez adres email iod@um.szczecin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z Administratorem – Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Szczecinie można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Może Pani / Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Szczecin poprzez email iod@um.szczecin.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratorów. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

- podejmowania działań w celu ochrony interesów konsumentów

- wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz udział w postępowaniu w sprawach o ochronę interesów

- koordynowania spraw nieodpłatnej pomocy prawnej

-  inicjowania zmian prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów

Przetwarzanie Pani /Pana danych wynika bezpośrednio z przepisów prawa tj.: ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji oraz wytycznych dla Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Szczecin. 

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty, którym Administratorzy powierzą przetwarzanie danych osobowych: w szczególności podmioty świadczące na rzecz Urzędu Miasta Szczecin usługi informatyczne

- inni Administratorzy w szczególności podmioty świadczące usługi pocztowe,

- organy publiczne i inne podmioty, którym Administratorzy udostępnią dane osobowe na podstawie przepisu prawa oraz inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez czas trwania postępowania w sprawie. Potem, zgodnie z przepisami prawa, dokumenty zostaną zarchiwizowane.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania (poprawienia), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

- wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

- Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

- Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna Pani / Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa i  jest niezbędny w celu realizacji Pani /Pana uprawnień. 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM  PODEJMOWANIU DECYZJI

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.