Klauzula RODO

Obowiązek informacyjny Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie i Prezydenta Miasta Szczecin

 

 

Kiedy wnosi Pani/ Pan o udzielenie pomocy prawnej przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie podaje Pani/ Pan nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pani/Pana sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. Poinformujemy Panią/ Pana o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Pani/ Pana prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Pani/ Pana dane. Jeśli uzna Pani/ Pan te działania za niewystarczające, może Pani/ Pan również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:

 

 

Administrator danych

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest

  1. Prezydent Miasta Szczecinz siedzibą  w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin- w zakresie zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej, technicznej oraz infrastruktury informatycznej Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów w Szczecinie;
  2. Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczeciniez siedzibą  w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin - w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Inspektor Ochrony Danych

(IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych  w zakresie działania Urzędu Miasta w Szczecinie, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/ Pan  skontaktować się z IOD telefonicznie 91 4245702 lub poprzez email iod@um.szczecin.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw.

Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z Biurem Miejskiego Rzecznika Konsumentów

  • listownie,
  • pod numerami telefonu 91 424 51 35, 91 424 51 36, 91 424 52 17, 91 424 5170, 91 433 15 55,
  • adres email mrk@um.szczecin.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania

 

Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celu:

  • podejmowania działań w celu ochrony interesów konsumentów,
  • wytaczania powództw na rzecz konsumentów,
  • udziału w postępowaniu w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • inicjowania zmian prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Przetwarzanie Pani /Pana danych wynika bezpośrednio z przepisów prawa tj.: ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez czas trwania postępowania w sprawie. Potem, zgodnie z przepisami prawa, dokumenty zostaną zarchiwizowane.

Odbiorcy danych

Mogą nimi być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi zawieramy umowy powierzenia danych.

Pani/ Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania  i ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).