Kategorie spraw

Sprzedaż konsumencka


O sprzedaży konsumenckiej można mówić wówczas, gdy przedsiębiorca w zakresie działalności przedsiębiorstwa dokonuje sprzedaży rzeczy ruchomej (towaru konsumpcyjnego) konsumentowi. Sprzedaż konsumencka nie obejmuje sprzedaży energii elektrycznej, gazu i wody (chyba, że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej objętości). Nie obejmuje także sprzedaży egzekucyjnej i sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym albo innym postępowaniu sądowym.


Zgodnie z art. 22¹ kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument, jako słabsza strona umowy ze względu na mniejszą siłę kontraktowania, podlega szczególnej ochronie, jednak w świecie agresywnej reklamy i zaawansowanych technik marketingowych i tak musi zachować wzmożoną czujność.

Obowiązki sprzedawcy przy zawieraniu umowy

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o:

 1. głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa;
 3. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść;
 4. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 5. przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia;
 6. treści usług posprzedażnych i gwarancji;
 7. czasie trwania umowy lub - gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu - o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy;
 8. funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony;
 9. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

Dowód zakupu

Dokonując zakupów konsument powinien pamiętać o konieczności uzyskania potwierdzenia zawarcia umowy (w formie rachunku, paragonu, faktury). Dowód zakupu, w razie potrzeby, w znacznej mierze ułatwi złożenie u sprzedawcy reklamacji.
Należy jednak pamiętać, iż ograniczanie ustawowego prawa konsumenta do reklamowania towaru, jedynie z powodu braku takiego potwierdzenia, jeśli konsument potrafi w inny sposób udowodnić fakt zawarcia umowy, jest niedopuszczalne.

Reklamacja

W przypadku, gdy zakupiony towar konsumpcyjny posiada wadę fizyczną bądź prawną, konsument ma prawo złożyć reklamację do sprzedawcy, ponieważ w myśl obowiązujących przepisów, to sprzedawca odpowiada wobec kupującego za towar z tytułu rękojmi.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Należy w tym miejscu podkreślić, że przedsiębiorca odpowiada za informacje, których udziela konsumentowi.
Składając reklamację u sprzedawcy konsument może domagać się doprowadzenia towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Ponadto kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
UWAGA: Konsument nie może od umowy odstąpić, jeśli niezgodność towaru z umową jest NIEISTOTNA.
 Zasad określonych wyżej nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru z umową.
W przypadku zaspokojenia roszczeń wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, sprzedawca może dochodzić odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców.
Uprawnień wynikających z rękojmi nie należy mylić, z uprawnieniami wynikającymi z gwarancji.

Ważne terminy

 • Odpowiedzialność sprzedawcy trwa dwa lata od daty wydania towaru kupującemu (w razie wymiany towaru termin ten będzie biegł na nowo).
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem roku od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. W takiej sytuacji to  sprzedawca musi wykazać, że sprzedany towar był zgodny z umową.
 • Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do żądania konsumenta (naprawy, wymiany lub obniżenia ceny) w terminie czternastu dni. Jeżeli tego nie uczyni, uważa się, że uznał roszczenia konsumenta za uzasadnione. Wówczas powołując się na ten argument konsument powinien domagać się spełnienia swojego żądania określonego w reklamacji.
   

Dodatkowe informacje możecie Państwo znajeźć w vademekum konsumenta.

Czy można zwrócić towar do sklepu?

Na gruncie obowiązujących przepisów konsument nie ma prawa do zwrotu towaru ani jego wymiany – jeśli umowa została zawarta w siedzibie sprzedawcy, a wydany towar jest zgodny z umową.