Kategorie spraw

Usługi turystyczne


1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Sprawdźmy jakie nowe rozwiązania wprowadziły przepisy oraz jakie prawa ma konsument w razie nieudanych wakacji.

Usługa turystyczna czy impreza turystyczna?

 Na początek prześledźmy definicje.

 Przez usługę turystyczną - należy rozumieć:

 1. przewóz pasażerów,
 2. zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów,
 3. wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,
 4. inną usługę świadczoną podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych wyżej.

Impreza turystyczna  połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, połączone przez jednego przedsiębiorcę turystycznego, przed zawarciem umowy, w tym na prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem.

 Trzeba pamiętać, że do utworzenia imprezy turystycznej dochodzi także, jeżeli usługi turystyczne są:

 • nabywane w jednym punkcie sprzedaży i zostały wybrane, zanim podróżny zgodził się dokonać zapłaty;
 • oferowane lub sprzedawane po cenie obejmującej wszystkie usługi lub po cenie całkowitej, lub gdy jedną z tych cen obciążany jest nabywca, lub
 • reklamowane lub sprzedawane przy użyciu określenia "impreza turystyczna" lub podobnego, lub
 • łączone po zawarciu umowy, na podstawie której podróżny został uprawniony do dokonania wyboru spośród różnych rodzajów usług turystycznych, lub
 • nabywane od odrębnych przedsiębiorców turystycznych za pośrednictwem powiązanych procesów rezerwacji online, podczas których przedsiębiorca turystyczny, z którym zawarta została pierwsza umowa, przekazuje innemu przedsiębiorcy turystycznemu lub przedsiębiorcom turystycznym: imię i nazwisko podróżnego, adres poczty elektronicznej oraz szczegóły płatności, a umowa z tym innym przedsiębiorcą turystycznym lub przedsiębiorcami turystycznymi zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

 Utrzymany został szeroki obowiązek informacyjny w zakresie proponowanego wyjazdu, zaś kopia umowy może być przekazana konsumentowi na trwałym nośniku lub może on otrzymać potwierdzenie jej zawarcia w formie papierowej.

Podwyższenie ceny imprezy turystycznej

 Po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie, gdy w umowie wyraźnie zastrzeżono taką możliwość. Podwyższenie cen jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany:

 • ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
 • wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
 • kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.

 Co istotne podwyższenie ceny jest możliwe jedynie wtedy gdy umowa przewiduje również możliwość obniżenia ceny w sytuacji kiedy spełnią się wyżej wskazane przesłanki.
Organizator turystyki powiadamia podróżnego na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny oraz uzasadnia podwyżkę i wskazuje sposób jej obliczenia.


Cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.

 Wybuch wulkanu, atak terrorystyczny – można odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów

 Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

Odstąpienie od umowy przez podróżnego – jakie koszty?

 Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.Jednak będzie obowiązany do zapłaty odstępnego. Podróżny może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy na rzecz organizatora turystyki. W przypadku nieokreślenia w umowie o udział w imprezie turystycznej opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie podróżnego organizator turystyki uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.

Co kiedy umowa została wykonana nienależycie?

Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

 Co więcej reklamację można składać wedle swego wyboru do agenta turystycznego lub Organizatora. Złożenie reklamacji u agenta odnosi taki sam skutek jak złożenie jej u Organizatora turystyki.

 Należy pamiętać, że reklamację składamy niezwłocznie,w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, aby niedogodności mogły zostać wyeliminowane w trakcie imprezy turystycznej. Natomiast co od uchybień które nie zostały usunięte w trakcie wyjazdu,  składamy reklamację, w której  żądamy obniżenia ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdziliśmy niezgodności.

 Aktualnie obowiązujące przepisy zniosły termin 30 dni od powrotu z wakacji na złożenie reklamacji. Usunięto również termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

Roszczenia przysługujące podróżnemu przedawniają się z upływem 3 lat.

 Trzeba przypomnieć, że w następujących sytuacjach organizator turystyki jest wolny od odpowiedzialności:

 •  winę za niezgodność ponosi podróżny;
 • winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
 • niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

 Odpowiedzialność za błędy w rezerwacji

 Warto wspomnieć, że nowe rozwiązania wprowadziły odpowiedzialność  organizatora turystyki, przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub agenta turystyczny odpowiedzialność odszkodowawczą wobec podróżnego za swoje błędy w rezerwacji. Przedsiębiorca może zwolnić się z odpowiedzialności, jeśli wykaże, że winę  za błąd ponosi podróżny lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

 Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 z późn. zm.).