Informacja dla osób inwestujących w papiery wartościowe – obligacje wyemitowane przez spółkę GetBack S.A.

Z uwagi na pojawiające się w prasie informacje dot. inwestycji w obligacje, Rzecznik Finansowy dokonał analizy w jakim zakresie może wesprzeć osoby (inwestorów), które zainwestowały w obligacje kapitałowe GetBack S.A.

W uproszczeniu należy wskazać, iż w pierwszej kolejności osoby, które czują się wprowadzone w błąd, co do charakteru zaproponowanej im inwestycji, powinny złożyć pisemną reklamację do podmiotu, od którego nabyły PRODUKT (dystrybutora obligacji). Najczęściej podmiotem tym są banki lub firmy inwestycyjne. 

Dopiero po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, inwestor może złożyć wniosek o rozpatrzenia indywidualnej sprawy do Rzecznika Finansowego. W oparciu o wniosek Rzecznik Finansowym będzie mógł skierować stosowne wystąpienie do podmiotu rynku finansowego. Jednocześnie należy zauważyć, że Rzecznik Finansowy nie posiada kompetencji władczych wobec podmiotu rynku finansowego i nie jest uprawniony do egzekwowania od nich określonych działań. Może zatem dojść do sytuacji, w której pomimo skierowania przez Rzecznika Finansowego wystąpienia w przedmiotowej kwestii, podmiot rynku finansowego nie zmieni swojego stanowiska i nie uzna zasadności roszczeń inwestora.

Całość opinii Rzecznika Finansowego znajduje się pod poniższym adresem: https://rf.gov.pl/pdf/GetBack_informacja_RF_maj2018.pdf

Rzecznik Finansowy wskazuje również inne formy pomocy. W tym zakresie należy zapoznać się z informacją poniżej link lub skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym, Al. Jerozolimskie 87, 02-001, biuro@rf.gov.pl, www.rf.gov.pl , tel. 22-333-73-26, 27, 29.

16.05.2018