Rzecznik Finansowy

W dniu 25 sierpnia 2015. Prezydent podpisał ważną dla konsumentów ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ustawa ta weszła w życie od 11 października 2015. Ustawa powołała nową instytucję. Rzecznik Finansowy zastąpił i rozszerzył kompetencje dotychczasowego Rzecznika Ubezpieczonych, służąc większej grupie klientów instytucji finansowych, a tym samym niwelując istniejącą lukę w prawie.

Czym zajmie się Rzecznik Finansowy?

Do szczegółowych zadań Rzecznika Finansowego reprezentującego interesy klientów firm z rynku finansowego należą:

  • rozpatrywanie skarg i wniosków indywidualnie kierowanych przez klientów do Rzecznika, związanych z niesłuszną w opinii klienta odmową uznania reklamacji przed podmiot z rynku finansowego;
  • wydawanie opinii dla projektów aktów prawnych dotyczących organizacji rynku finansowego;
  • wnioskowanie do właściwych organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub zmianę prawa w kwestiach dotyczących organizacji rynku finansowego;
  • zawiadamianie właściwych organów nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu podmiotów rynku finansowego;
  • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną praw klienta;
  • prowadzenie mediacji pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego.

Ustawodawca zwraca uwagę na istotne rozszerzenie kompetencji Rzecznika o możliwość podejmowania postępowania mediacyjnego (pozasądowe rozwiązanie sporu), istotnego w czasach dużej złożoności produktów finansowych o konstrukcji niezrozumiałej dla wielu klientów. Podmioty rynku finansowego będą miały obowiązek przystąpić do tego postępowania, co uzasadniono "potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego". Postępowanie mediacyjne będzie prowadzone na wniosek klienta (opłata 50 zł na rachunek Rzecznika Finansowego) lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu klienta. Zadaniem rzecznika będzie przedstawienie najbardziej optymalnego rozwiązania sporu. Gdy choć jedna ze stron nie wyrazi zgody na proponowane rozwiązanie sprawy, Rzecznik odstąpi od mediacji. Poniżej załączamy dane teleadresowe Rzecznika Finansowego.

Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa
tel. 22 333 73 26, 22 333 73 27,28
faks 22 333 73 29
biuro@rf.gov.pl

23.10.2015