Nieetyczna windykacja niespłaconej pożyczki

Windykator nachodzi cię w miejscu pracy? Zostawia wiadomości w widocznym dla sąsiadów miejscu, na klatce schodowej? Telefoniczna windykacja zaczyna przybierać formę nękania? Przeczytaj, co możesz zrobić.

Musimy sobie zdawać sprawę, iż terminowa spłata jest obowiązkiem konsumenta, który zaciągnął pożyczkę czy też inne zobowiązanie finansowe. Jeśli jednak doszło do zadłużenia, windykacja powinna odbywać się  w profesjonalny i etyczny sposób. Sprawdź, czy praktyki których dopuszcza się windykator są zgodne z prawem.

W celu uzyskania zaspokojenia długu firmy windykacyjne, czy przedsiębiorcy wykorzystują już nie tylko połączenia telefoniczne, wiadomości głosowe i elektroniczne, korespondencję tradycyjną, a także wizyty w domach czy miejscu pracy dłużników.

Z relacji naszych konsumentów wynika, iż firmy windykacyjne bardzo często kontaktują się z dłużnikami, wywierając na nich dużą presję poprzez liczne wiadomości, telefony czy wizyty windykatorów. Nękanie dłużników przybiera różne formy.

Konsumenci skarżą się na brak profesjonalizmu, a nawet groźby czy wyzwiska. Niejednokrotnie działania windykatorów są tak agresywne, że powodują uczucie strachu czy zagrożenia. Pracownicy firm windykacyjnych mogą w trakcie rozmów telefonicznych oraz wizyt domowych wywoływać u pożyczkobiorców uczucie lęku przed konsekwencjami finansowymi i poddawać ich presji psychicznej. Zdarza się, że w trakcie takich wizyt czy rozmów windykatorzy straszą dłużników egzekucją komorniczą, długim i kosztowym postępowaniem sądowym. Charakter odwiedzin windykatorów w domach i w miejscach pracy dłużników a także brak informowania o rzeczywistych uprawnieniach windykatorów podczas takich wizyt, wywołuje wśród konsumentów niepokój i strach o siebie, bliskich a także swoje mienie.

Należy wyraźnie podkreślić, iż windykacja terenowa jest praktyką legalną i stosowaną, ale powinna mieć charakter polubowny, etyczny a także dyskretny, czyli bez angażowania w nią osób trzecich (współpracowników, sąsiadów). Nie może w jej trakcie dochodzić do potęgowania u konsumentów stanu obawy o siebie, bliskich i posiadane mienie.

Podobne praktyki przedsiębiorcy windykacyjnego do opisanych wyżej były przedmiotem postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powyższe skutkowało wydaniem przez Prezesa UOKiK decyzji z dnia 12.07.2018r. nr RGD-2/2018. Prezes uznał, praktyki spółki VEX sp. z o. o. polegające na stosowaniu wobec konsumentów niedopuszczalnego nacisku celem przymuszenia ich do zapłaty, za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Prezes zarzucił wspomnianej spółce, iż w kontaktach  z konsumentami, w toku czynności windykacyjnych używa haseł i komunikatów, których treść może wywoływać u konsumentów poczucie zastraszenia i lęku oraz służyć wywieraniu presji psychicznej ukierunkowanej na wymuszenie dokonania zapłaty należności.

W ocenie Prezesa działania windykacyjne spółki polegające m. in. na wywieraniu nacisku, stanowiły niedozwoloną agresywną praktykę rynkową. Spółka wykorzystywała do tego różne metody wysyłała do konsumentów wiadomości sms i e-maile, straszące wizytą windykatorów w późnych godzinach, kontaktowała się z sąsiadami, rodziną i pracodawcą bez zgody dłużnika. Prezes UOKiK nakazał spółce zaprzestanie stosowania niezgodnych z prawem działań windykacyjnych i nałożył na nią karę przewidzianą w przepisach prawa.

Konsumenci, którzy doświadczyli niewłaściwych praktyk windykacyjnych, mogą skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. W przypadku uporczywego nękania mogą również zgłosić zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do organów ścigania. W pierwszej jednak kolejnościpowinni złożyć pisemną reklamację/ skargę na działania windykatora do przedsiębiorcy, będącego wierzycielem długu.

Dodatkowo jeżeli zostaliśmy potraktowani nieetycznie przez windykatora - przedsiębiorcę z rynku finansowego (np. firmę pożyczkową) możemy złożyć wniosek do Komisji Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych

Wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) może być złożony:

a) w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk,
b) w formie elektronicznej, na adres e-mail: etyka@zpf.pl.

Poniżej link do strony ZPF:

https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-ke/

 podstawa prawna:  ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2023, poz.845)

05.07.2023