Ogłoszenie upadłości Energetycznego Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie

Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie informuje, że:

1. postanowieniem z dnia 03 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1933/18 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Energetycznego Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa (KRS: 0000353502), wyznaczając jednocześnie sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej, zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości będzie prowadzone pod sygnaturą akt: X GUp 1078/18.

2. postanowieniem, o którym mowa w pkt 1 powyżej Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wszystkie należności przysługujące wierzycielom (m.in. osobom posiadającym nadpłatę w stosunku do Energetycznego Centrum S.A) w stosunku do masy upadłości zaspokajane są poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 Prawa upadłościowego należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt: X GUp 1078/18, na adres:    

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Sędzia-Komisarz SSR Kamila Wasilewska

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, można go również pobrać klikając w ten link. W przypadku problemów w jego wypełnieniu prosimy o kontakt z tut. Biurem (tel. 91 424 52 17, 91 424 51 35, mail: mrk@um.szczecin.pl) bądź wizytę osobistą w Urzędzie Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie) p. 16. Rzecznik zapewnia pomoc wyłącznie mieszkańcom Szczecina, osoby spoza Szczecina powinny zgłaszać się po pomoc do właściwych miejscowo podmiotów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie internetowej UOKiK.

Monitor Sądowy i Gospodarczy udostępniany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości na tej stronie internetowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej spółki, pod adresem https://www.ec.net.pl/.

17.12.2018