Jakie prawa przysługują pasażerowi w przypadku opóźnienia lotu?

Uprawnienia pasażerów lotniczych w przypadku opóźnienia lotu uregulowane są w rozporządzeniu WE nr 261/2004. Co do zasady pasażerowi będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości od 250 do 400 euro, o ile przyczyną opóźnienia, nie były nadzwyczajne okoliczności. Uprawnienia pasażerów lotniczych w przypadku opóźnienia lotu uregulowane są w rozporządzeniu WE nr 261/2004. Co do zasady pasażerowi będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości od 250 do 400 euro, o ile przyczyną opóźnienia, nie były nadzwyczajne okoliczności.

Opóźnienie lotu

W przypadku gdy lot opóźniony jest o dwie lub więcej godzin przewoźnik lotniczy zapewnia:

 • posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania;
 • zakwaterowanie w hotelu, gdy występuje konieczność oczekiwania przez jedną lub więcej nocy na lot zastępczy oraz transport między lotniskiem a hotelem;
 • pasażerom przysługują bezpłatnie dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopis, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

Należy podkreślić, że przewoźnik lotniczy powinien zwracać szczególną uwagę na potrzeby osób o ograniczonej możliwości poruszania się i wszelkich osób im towarzyszących, jak również na potrzeby dzieci podróżujących bez dorosłych opiekunów.

Co więcej jeżeli opóźnienie wyniesie ponad 5 godzin przewoźnik zapewnia prawo do zwrotu kosztu biletu bądź zaoferowanie innego połączenia z punktem docelowym.

Ile wyniesie odszkodowanie?

W przypadku przybycia do miejsca docelowego z co najmniej 3 godzinnym opóźnieniem przysługuje prawo do odszkodowania, chyba że lot został z powodu nadzwyczajnych okoliczności.

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od długości lotu i wynosi:

 • 250 euro w przypadku lotów do 1500 km,
 • 400 euro w przypadków lotów na terenie UE dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 km,
 • 600 euro dla wszystkich innych lotów.

Kiedy odszkodowanie się nie należy?

Prawo do odszkodowania nie przysługuje, jeżeli przewoźnik lotniczy może dowieść, że opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego.

Na podstawie dotychczasowego orzecznictwa za nadzwyczajne okoliczności będzie można uznać:

 • złe warunki atmosferyczne;
 • klęski żywiołowe;
 • zagrożenie bezpieczeństwa;
 • destabilizacja polityczna;
 • strajk obsługi naziemnej lotniska;
 • ograniczenie w kontroli ruchu lotniczego;
 • zderzenie ptaka z samolotem;
 • ukryte wady produkcyjne samolotu.

 Jak dochodzić odszkodowania?

Z żądaniem wypłaty odszkodowania w formie reklamacji należy zwrócić się do przewoźnika lotniczego wskazując lot, długość opóźnienia oraz wysokość odszkodowania. Reklamację należy skierować pisemnie zachowując jej kopię oraz dowód nadania. Jeśli przewoźnik lotniczy nie odpowie na reklamację w terminie 30 dni, a siedziba linii lotniczej znajduje się w Polsce sprawę można zgłosić do Rzecznika Konsumentów lub do Rzecznika Praw Pasażerów. Natomiast w sytuacji kiedy siedziba linii lotniczej znajduje się w jednym z państw członkowskich UE sprawę można zgłosić do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

 Podstawa prawna:

art. 6, 7 oraz 9 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 46, str. 1 z późn. zm.).

30.06.2021