Ważne zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Z dniem 21 grudnia 2020 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, obejmujące

 

  1. Dopuszczenie tzw. formy dokumentowej dla oświadczeń o rozwiązaniu, odstąpieniu oraz wypowiedzeniu umowy


W przypadku gdy dostawca usług umożliwia zawarcie umowy w formie dokumentowej, jest obowiązany umożliwić jej rozwiązanie, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie w formie dokumentowej, czyli na dowolnym nośniku umożliwiającym zapoznanie się z treścią i ustalenie osoby składającej oświadczenie (e-mail, sms, plik PDF, zapis rozmowy telefonicznej, itp.).


W przypadku złożenia przez abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej dostawca usług nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego powiadamia abonenta o otrzymaniu oświadczenia, przez:


1.    wysłanie SMS-a na numer wskazany przez abonenta do kontaktów,

2.    telefonicznie numer telefonu stacjonarnego – o ile został wskazany przez abonenta w umowie.


Ponadto w terminie 14 potwierdza na trwałym nośniku (umożliwiającym przechowywanie zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę – papier, sms, e-mail, płyta Cd, itp.) przyjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, wskazując:

 

  • nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia,
  • dzień otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy,
  • dzień rozwiązania umowy.

2. Prawo wypowiedzeniaumowy oraz obowiązek informowania abonenta przed automatycznym przedłużeniem umowy na czas określony

 

W przypadku gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniemmiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.

 

Najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawartadostawca usług powiadamia abonenta na trwałym nośniku o:

 

  • automatycznym przedłużeniu umowy na czas nieokreślony,
  • sposobach jej rozwiązania,
  • najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

 

Dostawca usług telekomunikacyjnych zobowiązany jest co najmniej raz w roku poinformować abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

 

3. Zachowanie ciągłości dostępu do Internetu w przypadku zmiany dostawcy tej usługi

 

Abonent będący stroną umowy z dostawcą usługi dostępu do sieci Internet w przypadku zmiany dostawcy tej usługi ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.

 

Nowy dostawca Internetu aktywuje tę usługę nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Do tego czasu dotychczasowy dostawca Internetu jest obowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach.

 

W ten sposób zachowana zostaje ciągłość dostępu abonenta do Internetu.

  

4. Monitorowanie wykorzystania limitu transferu danych i powiadomienie o wykorzystaniu tego internetu mobilnego


Dostawca usługi internetu mobilnego:

 

  • zapewnia konsumentowi narzędzie umożliwiające monitorowanie wykorzystania tej usługi,
  • powiadamia konsumenta o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez niego pakietu taryfowego.

 

5. Czas na przeniesienie numeru

 

W przypadku rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą abonent zachowuje prawo do przeniesienia numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy, chyba że zrzecze się tego prawa.

 

6. Zachowanie dostępu do korespondencji email, po rozwiązaniu umowy
 

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet, w ramach której dostawca usług zapewniał dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, abonent może żądać od dostawcy zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.

09.02.2021