Prezes UOKiK postawił Vectrze S.A. zarzut stosowania niedozwolonych postanowień. Chodzi między innymi o tzw. klauzule inflacyjne.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował stosowane przez Vectrę w umowach z konsumentami zapisy uprawniające operatora do zmiany wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne w zależności od sytuacji gospodarczej. Jest to pokłosie skarg konsumentów, jakie wpłynęły do UOKiK i do rzeczników konsumentów, w tym do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie.

Skarżący zarzucali operatorowi między innymi to, że powołując się na inflację podwyższył im ceny opłat abonamentowych. Przy czym podwyżka objęła nie tylko umowy zawarte na czas nieokreślony (te można wypowiedzieć w każdej chwili, bez ponoszenia opłat specjalnych) ale również umowy okresowe 12, 24 miesięczne. Konsumenci byli rozgoryczeni tym, że zawarcie umów na dłuższy czas, pod rygorem zapłaty operatorowi odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie, nie zapewniło im stałych opłat, niezmiennych
w zastrzeżonym umowa okresie.

W dodatku wielu konsumentów podwyżka zaskoczyła niedługo po zawarciu lub przedłużeniu swoich kontraktów. Zarzucili operatorowi, że jego przedstawiciele (tele konsultanci, pracownicy punktów sprzedaży) nie informowali o planowanej wkrótce podwyżce opłat. Twierdzą, że gdyby o takich planach wiedzieli, podwójnie zastanowili by się nad zawarciem lub przedłużeniem swoich umów Vectrą.

Na domiar złego operator, wprowadzając korekty stawek abonamentów, powoływał się na wpisaną w umowie tzw. klauzulę inflacyjną, w myśl której nie jest to traktowane jako zmiana umowy, a tym samym nie daje podstawy do ich wypowiedzenia (gdyby abonent nie wyrażał zgody na wprowadzane podwyżki opłat.

W komunikacie zamieszczonym na stronie UOKiK czytamy między innymi: Zmiany cen usługi w przypadku kontraktu zawieranego na czas nieokreślony uzależnione są od odpowiednich postanowień przewidzianych przed zawarciem umowy. Jednocześnie konsumenci powinni mieć w takich sytuacjach prawo rezygnacji bez ponoszenia dodatkowych obciążeń finansowych. Z kolei umowy na czas oznaczony w ogóle nie powinny podlegać jednostronnym zmianom dokonywanym przez przedsiębiorcę w zakresie ich istotnych elementów – na przykład ceny.  

Wreszcie wprowadzane podwyżki „inflacyjne” de facto przerzucają na konsumentów całą odpowiedzialność za zmieniającą się sytuację gospodarczą w kraju; operator nie chciał partycypować w negatywnych skutkach tego zjawiska.

Jeśli zarzuty stosowania niedozwolonych postanowień potwierdzą się, Vectrze grozi kara do 10 proc. obrotu.   

W sprawie klauzul inflacyjnych Prezes UOKiK prowadzi postępowania wyjaśniające również wobec Orange Polska S.A., P4 Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A. i Multimedia Polska Sp. z o.o.

Link do komunikatu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/vectra-i-klauzule-inflacyjne-zarzuty-prezesa-uokik

26.04.2024