Zmiany w prawie energetycznym ważne z punktu widzenia konsumenta

Warto przybliżyć Państwu część zmian prawa energetycznego, jakie zostały wprowadzone nowelizacją w dniu 3 lipca br. Nowelizacja ta związana jest z częściową implementacją unijnej dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, której istotą jest tworzenie narzędzi do dalszego promowania aktywnego zaangażowania konsumentów w rynek.

Wśród istotnych zmian należy wymienić:

  1. Wprowadzenie instalacji inteligentnego opomiarowania i liczników zdalnego odczytu oraz budowę centralnego systemu informacji rynku energii.

Dzięki udostępnieniu użytkownikom dokładnych informacji o tym ile energii zużywają, będą oni mogli efektywnie i świadomie zarządzać poborem energii, a w konsekwencji optymalizować ponoszone z tego tytułu koszty.

Przepisy zakładają, że w ciągu najbliższych siedmiu lat u co najmniej 80 proc. Odbiorców w Polsce zainstalowane zostaną inteligentne liczniki ze zdalnym odczytem zużycia energii. Dzięki temu odbiorcy będą rozliczani za energię według rzeczywistego jej zużycia, a nie według prognoz. Użytkownicy będą mogli też zwrócić się do dystrybutora z wnioskiem o skomunikowanie liczników z urządzeniami wykorzystywanymi w ich domach (o ile spełnią one określone wymagania) wchodząc w obszar tzw. Internetu Rzeczy.

  1.  Zakaz sprzedaży bezpośredniej „door-to-door”

Czyli zakaz zawierania umów sprzedaży energii i gazu z odbiorcami w gospodarstwach domowych poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli np. w mieszkaniu konsumenta)

Zakaz ten jest bardzo istotny w odniesieniu do ogromnej ilości oszustw i wprowadzania  w błąd odbiorców podczas sprzedaży bezpośredniej. Podczas takich domowych odwiedzin konsultanci często wykorzystując położenie konsumenta, fakt zaskoczenia w miejscu zamieszkania a także jego brak rozeznania w kwestii umów, nakłaniali do zawierania często bardzo niekorzystnych umów wiążąc konsumentów na wieloletnie umowy.

Zgodnie z art. 4c. Umowa sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej lub umowa kompleksowa dotycząca dostarczania tych paliw lub energii nie może być zawarta z odbiorcą paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287). Umowa ta zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa jest nieważna.

W tym miejscu pragniemy wyczulić Państwa i przypominamy, że w przypadku zawierania umowy w punkcie sprzedawcy, odbiorca powinien:

- przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznać się z jej treścią, sprawdzając m.in. zapisy dotyczące opłat, okresu obowiązywania umowy, warunków jej rozwiązania, ewentualnej kary umownej;

- dopilnować by po zawarciu umowy otrzymać podpisany egzemplarz wraz ze wszystkimi jej załącznikami (cennik, ogólne warunki umowy).

Rzadko się też zdarza, aby podpisujący umowę klient, czytał całą treść umowy. Szczególnie, że najczęściej zapisy umowy to nawet kilkanaście (a nawet kilkadziesiąt) stron. Dlatego ważne jest aby konsultant podkreślili nam te zapisy umowy, które mówią o czasie trwania umowy, kosztach energii i jej dostawy, możliwości wypowiedzenia umowy.

Przypominam, że wypowiedzenie umowy przed terminem na jaki została ona zawarta może rodzić konieczność zapłaty dostawcy kary umownej. Wysokość kar często sięga kilkuset czy na kilku tysięcy dlatego powinna ona być jasno i zrozumiale wskazana w treści umowy.

 

Podsyłamy także : Poradnik zbiór praw konsumenta energii elektrycznej

https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/zbior-praw-konsumenta

 

Źródło i pełna lista zmian :

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9604,Wchodzi-w-zycie-duza-nowelizacja-Prawa-energetycznego.html

29.10.2021