Kradzież pieniędzy z konta – cybeprzestępczość

Problemy konsumentów z nieautoryzowanymi transakcjami płatniczymi- włamaniem na konto bankowe oraz kradzieżą środków finansowych stają się istną plagą. Ilość takich sytuacji niestety wzrasta mimo trwającej pandemii a przestępcy Internetowi zwiększyli swoją kreatywność a co za tym idzie metody na oszustwo stały się bardziej wyszukane i agresywne.

W 2020r. konsumenci często skarżyli się na wykonanie operacji finansowych na ich rachunkach bankowych przez nieznane im osoby. Najczęściej okazywało się, że konsumenci padali ofiarą oszustwa polegającego na wyłudzeniu pieniędzy, czy też kredytów przy pomocy podstępu i uzyskania danych autoryzacyjnych potrzebnych do dokonania transakcji bankowych na ich rachunku bankowym albo  rachunku karty kredytowej.

Trzeba mieć świadomość, że w przypadku nieautoryzowanego użycia naszej karty czy włamania na internetowe konto bankowe, powstaje odpowiedzialność banku polegająca na jego obowiązku zwrotu nam naszych pieniędzy.

Zgodnie z art. 40ust. 1 ustawą o usługach płatniczych( u.p.p) transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli płatnik wyraził zgodę na wykonanie transakcji płatniczej w sposób przewidziany w umowie między płatnikiem a jego dostawcą. Tym samymznieautoryzowaną transakcją płatniczą mamy do czynienia w sytuacji, gdy płatnik nie wyraził na nią zgody.

Art. 46 ust. 1 u.u.p. stanowi, że w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej – z wyjątkiem przypadku, gdy dostawca płatnika ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. W przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, dostawca płatnika przywraca obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza.

Powyższe oznacza, że w przypadku kiedy staniemy się ofiarą przestępstwa kradzieży środków z naszego konta, powinniśmy jak najszybciej zgłosić reklamację do Banku. Taka reklamacja powinna mieć formę zgłoszenia telefonicznego (należy zapisać sobie numer zgłoszenia) lub pisemnego np. zgłoszenie w oddziale Banku a nawet pisemnej reklamacji wysłanej korespondencją email lub korespondencją tradycyjną – list polecony.

Z naszej praktyki wynika, iż Banki w różny sposób reagują na reklamacje konsumentów w zakresie nieautoryzowanych transakcji. Część banków wywiązuje się należycie z obowiązku zwrotu kwoty tytułem nieautoryzowanej transakcji. Inne zaś stosują procedury niezgodne z prawem i odrzucają w całości roszczenia klientów. Niezależnie jednak od konieczności złożenia reklamacji do banku, osoba poszkodowana powinna zgłosić fakt oszustwa również na Policję lub Prokuraturę.

Reasumując należy wskazać, iż Banki są instytucją zaufania publicznego i powinny gwarantować bezpieczeństwo oraz stabilność systemu finansowego. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Mimo, że obowiązujące normy prawne nakładają na banki wysokie standardy obsługi, często klient staje się ofiarą przestępstw internetowych. Należy pamiętać, że w każdej takiej sytuacji przysługuje nam zgłoszenie sprawy na Policję oraz szukanie pomocy w instytucjach mających na celu ochronę praw konsumentów. Do takich instytucji należy rzecznik konsumentów (mający siedzibę w każdym mieście i powiecie) a także Rzecznik Finansowy -  https://rf.gov.pl/.

23.02.2021