Termin na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

W dniu 1 stycznia 2023 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy o prawach konsumenta. Obie nowelizacje są skutkiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw Unii Europejskiej zwiększających poziom ochrony konsumenta.

Niestety nowelizacja wprowadziła pewne wątpliwości co do interpretowania niektórych stanów faktycznych. Analiza ostatnich zgłoszeń i Państwa telefonów do naszego Biura doprowadziła nas do stwierdzenia, że konsumenci bardzo często mylą swoje uprawnienia w szczególności terminy do rezygnacji z umowy (odstąpienia od umowy) - z uwagi na miejsce zawarcia umowy.  Z tego względu poniżej przedstawimy Państwu podstawowe uprawnienia konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (pokaz, prezentacja, wycieczka, nieumówiona wizyta).

Nowe definicje

Od 1 stycznia 2023 r. uległa zmiana definicji umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Od tego momentu oznacza ona również umowę z konsumentem zawartą podczas pokazu zorganizowanego przez przedsiębiorcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez względu na to czy został na niego zorganizowany transport.

Uprawnienia i terminy – ochrona konsumentów

Umowy zawierane na pokazach są szczególnym rodzajem umów i z tego względu prawo przewiduje większą ochronę konsumentów, przyznając im prawo do rezygnacji z umowy, inaczej odstąpienia od umowy.

Po nowelizacji przepisów Konsument,  który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa  - na pokazie ma nadal 14 dni od dnia jej zawarcia na odstąpienie od niej.

Nowelizacja wprowadziła zaś nowy termin na odstąpienie od umowy wynoszący 30 dni. Termin ten będzie dotyczył wyłącznie zawarciaumowy poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki.

 

 

POKAZ

(wynajęta na ten cel sala w restauracji, klubie osiedlowym, hotelu, centrum Spa itd.)

WYCIECZKA

oraz nieumówiona wizyta przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta

 

Termin 14 dni na odstąpienie od umowy liczony od dnia zawarcia umowy

 

Termin 30 dni na odstąpienie od umowy liczony od dnia zawarcia umowy

 

Forma odstąpienia od umowy: pisemna - List polecony na adres siedziby przedsiębiorcy

 

Forma odstąpienia od umowy: pisemna - List polecony na adres siedziby przedsiębiorcy

 

Co więcej przedsiębiorca nie może przyjąć od konsumenta płatności przed upływem w/w terminów w przypadku zawarcia umowy podczas wycieczki albo nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta, albo pokazu, chyba że pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. Przyjęcie pieniędzy przez przedsiębiorcę wbrew w/w zakazowi stanowić będzie wykroczenie, zagrożone karą grzywny.

Nowelizacja przewiduje także, iż umowa dotycząca usług finansowych (kredyt) nie może zostać zawarta podczas pokazu lub wycieczki. Co więcej zakaz ten obejmuje również zawarcie umowy dotyczącej usług finansowych, związanej bezpośrednio z ofertą złożoną podczas pokazu lub wycieczki w celu realizacji umowy sprzedaży. Ustawodawca przewidział tutaj jednak wyłączenie, które wskazuje na możliwość zawarcia takich umów, ale tylko w sytuacji, gdy pokaz został zorganizowany na wyraźne zaproszenie konsumenta w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu. Ciężar dowodu dotyczącego wyraźnego zaproszenia spoczywa na przedsiębiorcy.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014r. (t.j Dz. U 2020.287)

16.02.2023