Jak reklamować wadliwe towary? Jakie uprawnienia posiada konsument?

Reklamację możemy złożyć zarówno do sprzedawcy na podstawie rękojmi (paragon), jak i do producenta, wówczas na podstawie posiadanej gwarancji (karta gwarancyjna).

Rękojmia za wadę (nie mylić z gwarancją!) zawarta jest w kodeksie cywilnym (art. 560 i dalsze k.c.).

Co to jest wada towaru?

Zgodnie z art. 5561 kodeksu cywilnego

§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1)   nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)   nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3)   nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4)   została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Zapamiętaj !

Konsument ma cztery niezależne od siebie uprawnienia w sytuacji wystąpienia wady w towarze:

 

  • Naprawa towaru,
  • Wymiana towaru
  • Obniżenie ceny towaru
  • Odstąpienie od umowy – zwrot ceny towaru

 Już przy pierwszej reklamacji towaru można żądać: wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku przedsiębiorca pod pewnymi warunkami będzie mógł zmienić nasze roszczenie i zaproponować inne rozwiązanie np. zamiast wymiany towaru jego naprawę.

Przy drugiej reklamacji –konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (żądanie zwrotu ceny). Dotyczy to sytuacji, kiedy reklamowana wada należy do wad istotnych.

 

Podkreślić należy również, że odstąpić od umowy można jedynie w przypadku kiedy mamy do czynienia zwadą istotną, czyli taką która czyni dany towar niezdatnym do zwykłego użytku bądź wyraźnie sprzeciwia się umowie (wyrok Sądu Najwyższego                    z  8 stycznia 1999r.   I CKN 957/97

Ważne terminy
• Odpowiedzialność sprzedawcy trwa dwa lata od daty wydania towaru kupującemu (w razie wymiany towaru termin ten będzie biegł na nowo).


• W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem roku od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. W takiej sytuacji to  sprzedawca musi wykazać, że sprzedany towar był zgodny z umową.


• Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do żądania konsumenta (naprawy, wymiany lub obniżenia ceny) w terminie czternastu dni. Jeżeli tego nie uczyni, uważa się, że uznał roszczenia konsumenta za uzasadnione. Wówczas powołując się na ten argument konsument powinien domagać się spełnienia swojego żądania określonego w reklamacji.

• W przypadku żądania odstąpienia od umowy – zwrotu ceny towaru – aktualizuje się zapis art. 7 a Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105). Przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Zgodnie zaś zapisem par.
2. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację.
3. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

Dowód zakupu

Dokonując zakupów konsument powinien pamiętać o konieczności uzyskania potwierdzenia zawarcia umowy (w formie rachunku, paragonu, faktury). Dowód zakupu, w razie potrzeby, w znacznej mierze ułatwi złożenie u sprzedawcy reklamacji. Konsument może próbować udowodnić dokonanie danej transakcji także w inny sposób a mianowicie m.in. poprzez wydruk z karty płatniczej, karty kredytowej, ostatecznie poprzez zeznania świadków.
 

Należy jednak pamiętać, iż ograniczanie ustawowego prawa konsumenta do reklamowania towaru, jedynie z powodu braku takiego potwierdzenia, jeśli konsument potrafi w inny sposób udowodnić fakt zawarcia umowy, jest niedopuszczalne.

 

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 23 grudnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360)
  2. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105).

04.10.2022