Decyzja Prezesa UOKiK o rekompensacie od Orange Polska S.A.

Prezes UOKiK wydał w dniu 14.12.2021 r. decyzję zobowiązującą operatora Orange Polska S.A. do wypłaty abonentom rekompensaty i zmiany sposobu działania. Zastrzeżenia wzbudziły nieprawidłowości przy aktywacji płatnych usług oferowanych przez Orange Polska i serwisów subskrypcyjnych świadczonych przez inne podmioty dla abonentów Orange.

Decyzja jest pokłosiem postępowania wszczętego przez Prezesa UOKiK na skutek skarg konsumentów na wysokie rachunki za telefon otrzymywane z Orange. Rozliczały one koszty usług o podwyższonej płatności (płatnych poza abonamentem). Konsumenci twierdzili, że nie korzystali z tych usług, a nawet nie wiedzieli, czym one są oraz że aktywowali je nieświadomie – przez kliknięcie w tzw. flash SMS-a, w link na stronie internetowej, w reklamę w grze mobilnej, a także przy wykorzystaniu karty SIM w routerze.

W postępowaniu zakwestionowano brak oznaczenia, że kliknięcie przycisku „OK” oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty, brak potwierdzania warunków umów na trwałym nośniku (praktyka została zaniechana w toku prowadzonego postępowania w listopadzie 2020 r.) czy udzielanie niepełnych odpowiedzi na reklamacje.

Orange zobowiązała się nie stosować tzw. flash SMS-ów oraz zmienić standardy rozpatrywania reklamacji. Ponadto, zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK operator wypłaci rekompensatęstanowiącą podwójną wysokość ceny aktywowanej treści. Dotyczy to abonentów, którzy w okresie od 01.01.2018 r. do dnia zaniechania praktyki przez Orange złożyli do operatora reklamacje, które zostały rozpatrzone negatywnie (częściowo lub całkowicie).

 Rekompensata jest należna zarówno aktualnym, jak i byłym klientom Orange.

 Uprawnieni do rekompensatysą konsumenci, którzy

  1.  przy wykorzystaniu powiadomień (komunikatów) na telefon aktywowali co najmniej jedną z usług nietelekomunikacyjnych „Gdzie jest Dziecko”, „Chroń Dzieci w Sieci, „Nawigacja Orange”, „CyberTarcza” oraz „Zabezpiecz PESEL” w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia zaniechania praktyki przez Orange lub
  2. aktywowali co najmniej jedną usługę lub treść cyfrową z wykorzystaniem usługi „Zamów z Orange” w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 1 sierpnia 2019 roku

 Rekompensata ma być wypłacona poprzez:

 1. w odniesieniu do konsumentów, którzy na dzień następujący po dniu uprawomocnienia się decyzji pozostają abonentami Orange:

  • pomniejszenie salda płatności lub nadpłatę na koncie konsumenta i pomniejszenie zobowiązań pieniężnych w kolejnych miesiącach rozliczeniowych (gdy na dzień wypłaty rekompensaty przewyższa ona bieżące saldo płatności na koncie) albo
  • zwrot przyznanej kwoty rekompensaty na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres uprawnionego abonenta

 - w terminie 4 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji

2.  w odniesieniu do konsumentów, którzy na dzień następujący po dniu uprawomocnienia się decyzji nie są abonentami Orange:

  • przelew na wskazany przez uprawnionego konsumenta numer konta bankowego lub
  • przekaz pocztowy na wskazany przez uprawnionego abonenta adres

 - w terminie 5 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji.

 Orange Polska S.A zobowiązana jest także do poinformowania konsumentów o sposobie oraz terminie wyboru formy rekompensaty w terminie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Treść decyzji znajduje się pod poniższym adresem:

https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=26067

12.01.2022