Pozew zbiorowy przeciwko Skandia Życie TU S.A.

24 grudnia 2016r. – ostateczny termin wyznaczony przez Sąd na przystąpienie do pozwu zbiorowego przeciwko SKANDIA (polisy aktywne)

W dniu 24 października 2016 r. na łamach Gazety Wyborczej Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił o wszczęciu postępowania grupowego sprawie przeciwko Skandia Życie TU S.A. (dalej „Skandia”) oraz wyznaczył ostateczny termin na przystąpienie do grupy.

  • Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie – Pani Longina Kaczmarek jest reprezentantem grupy w pozwie zbiorowym przeciwko Skandia.
  • Postępowanie prowadzone jest przez radców prawnych z Kancelarii Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy, Kancelaria Prawnicza s.c.

Kontakt w sprawie:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.

                ul. Trębacka 4,  00-074 Warszawa

               tel. 693 303 323 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00)

               tel. 22 826 30 33 (od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 18.00)

               mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

  • Do postępowania zbiorowego przeciwko Skandia można przystępować w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia. Termin na przystąpienie do pozwu upływa w dniu 24 grudnia 2016 r.Oznacza to, że najpóźniej do tego dnia Kancelaria powinna otrzymać Państwa pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy. Przystąpienie do grupy po upływie tego terminu jest niedopuszczalne.
  • Oświadczenia o przystąpieniu do grupy wraz z dokumentami prosimy przesyłać pocztą – listem poleconym albo składać osobiście pod ww. adresem Kancelarii.
  • W celu weryfikacji, czy Państwa sprawa kwalifikuje się do pozwu zbiorowego przeciwko Skandia oraz w celu otrzymania druku oświadczenia o przystąpieniu do grupy, prosimy o kontakt z Kancelarią (dane kontaktowe wskazane powyżej). Dokumenty można przesyłać mailem lub za pośrednictwem poczty – listem poleconym.
  • Pozew dotyczy osób - konsumentów, które zawarły ze Skandia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) na czas określony od 15 do 30 lat, które nie rozwiązały ww. umów i które dochodzą:

-    ustalenia przez Sąd, że stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą członków grupy postanowienia dotyczące wysokości kwot, które mają być wypłacone członkom grupy i kwot, które mają być pobrane od członków grupy w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia na życie z UFK oraz

-     ustalenia, że w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia Skandia będzie zobowiązana
do wypłaty członkom grupy kwot równych wartości ich rachunków polisy.

02.11.2016