Nowe przepisy dotyczące umów konsumenckich

Do umów zawartych od 25 grudnia 2014r. zastosowanie będą miały nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

Wszystkie opisane poniżej zamiany dotyczą umów zawartych od 25.12.2014r. w przypadku umów zawartych przed tą datą zastosowanie mają wcześniejsze przepisy.

 

Do najważniejszych zmian dotyczących zawieranych na co dzień umów konsumenckich należy zaliczyć nowe zasady zgłaszania reklamacji. Nastąpił powrót do przepisów o rękojmi, które umożliwiają już przy pierwszym zgłoszeniu reklamacyjnym żądanie naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy. Jednakże należy podkreślić, że w przypadku żądania w pierwszym zgłoszeniu reklamacyjnym obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy przedsiębiorca może się uwolnić od takiego żądania jeśli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni towar albo dokona jego naprawy (art. 560 Kodeksu cywilnego).  Podkreślić należy również, że odstąpić od umowy można jedynie w przypadku kiedy mamy do czynienia z wadą istotną, czyli taką która czyni dany towar niezdatnym do zwykłego użytku bądź wyraźnie sprzeciwia się umowie (wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia1999r. I CKN 957/97).

 

Ponadto w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość konsument ma obecnie możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bądź dostarczenia towaru. Nie dotyczy to zakupów w sklepach stacjonarnych (przy jednoczesnej obecności konsumenta i sprzedawcy w siedzibie sklepu). W przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych przedsiębiorca nie jest zobowiązany do przyjmowania zwrotów.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacjami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opisującymi nowe przepisy, znajdą tam Państwo szczegółowe informacje dotyczące zmian oraz zasad ich stosowania w praktyce:

Vademecum konsumenta, Warszawa 2014

Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, Warszawa 2014

www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

08.01.2015